👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
Súhrnné informácie o stave druhov a biotopov európskeho významu a stave vtákov
🦋Povinnosť monitorovania a vyhodnocovania stavu druhov a biotopov európskeho významu vyplýva zo Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch“).
🕷️Predmetom monitoringu na Slovensku je 150 druhov živočíchov, 50 druhov rastlín a 66 typov biotopov európskeho významu v rámci 2 biogeografických regiónov – alpského a panónskeho.
🐠Podľa čl. 17 smernice o biotopoch majú členské štáty povinnosť každých šesť rokov vypracovať správu o realizácii opatrení prijatých podľa tejto smernice, vrátane hodnotenia vplyvov týchto opatrení na stav biotopov a druhov z hľadiska ochrany prírody. Posledná správa bola Európskej komisii za Slovensko odovzdaná v roku 2019.
🦉Obdobne bola v roku 2019 odovzdaná Európskej komisii aj druhá správa o stave vtákov na Slovensku v zmysle čl. 12 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva – kodifikované znenie. Celkovo bolo hodnotených 223 druhov vtákov.

🐦Oblasť ochrany druhov a biotopov európskeho významu a druhov vtákov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

🐦Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11850.pdf

Autor správy a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *